درخواست نمایندگی

شرایط واگذاری نمایندگی فروش محصولات کنجدی روبیکا :
-1 شرایط عمومی:
-1-1 تابعیت جمهوری اسلامی و التزام عملی به قوانین آن.
-2-1 عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد.
-3-1 دارا بودن حسن شهرت در امر فروش.
-4-1 دارا بودن شرکت بازرگانی یا شرکت پخش و یا پروانه کسب مرتبط و معتبر.
-2 شرایط اختصاصی نمایندگی عادی:
-1-2 دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار فروش.
-2-2 خرید اولین محموله محصولات به میزان حداقل به صورت نقد. برای این محموله، کل مبلغ محموله
باید قبل از ارسال آن، به حساب مشخص شده از سوی روبیکا واریز گردد.
-3-2 عدم فروش محصولات در خارج از حوزه نمایندگی خود.
. -4-2 ارائه ضمانت لازم به روبیکا مطابق بند 4
-3 شرایط اختصاصی نمایندگی انحصاری:
-1-3 دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار فروش.
-2-3 خرید ماهیانه حداقل تومان از محصولات روبیکا
-3-3 دارا بودن سابقه نمایندگی عادی محصولات روبیکا حداقل به مدت شش ماه و رسیدن به حداقل خرید موضوع
2 برای سه ماه متوالی. - بند 3
-4-3 فروش محصولات با قیمت توافق شده با روبیکا
-5-3 عدم قبول نمایندگی فروش محصولات موضوع قرارداد نمایندگی با برندهای دیگر و یا محصولات مشابه که
رقیب کالای موضوع قرارداد است.
-6-3 عدم فروش محصولات در خارج از حوزه نمایندگی خود.
. -7-3 ارائه ضمانت لازم به روبیکا مطابق بند 4
تبصره 1: کلیه مالیاتها و عوارض قانونی نماینده عادی/ انحصاری بر عهده خود نمایندگی بوده و روبیکا در این
خصوص مسئولیتی ندارد.
تبصره 2: برای نمایندگان عادی، در صورتیکه کلیه خریدها بهصورت نقد انجام شده و بهای آن قبل از ارسال
4 نیست. - کالا، به حساب مشخص شده از سوی روبیکا واریز شود، نیازی به رعایت شرط بند 2
2، با توجه به جمعیت حوزه نمایندگی و با توافق روبیکا و نماینده - 2 و 3 - تبصره 3: حداقل خرید موضوع بندهای 2
تعیین میشود.
-4 ضمانت:
نماینده به منظور ضمانت پرداختها و حسن انجام کار یک فقره چک بدون تاریخ و به مبلغ تومان که
ظهر آن را یک ضامن معتبر امضاء نموده است، در اختیار روبیکا قرار میدهد. در صورتیکه نماینده پرداختهای
خود را مطابق توافق انجام ندهد، روبیکا میتواند قرارداد نمایندگی را به صورت یکطرفه فسخ و طلب خود را با
استفاده از این چک وصول نماید.
-5 سقف سفارش:
-1-5 سقف سفارش کالا در هر مرحله بیستوپنج درصد از مبلغ چک ضمانت است.
-2-5 سفارش جدید، منوط به تسویه حداقل پنجاه درصد از بدهی قبلی است.
-3-5 در صورتیکه خرید بهصورت نقد انجام شده و بهای آن قبل از ارسال کالا، به حساب مشخص شده از سوی
روبیکا واریز شود، نیازی به رعایت سقف سفارش نیست.
-6 تعهدات روبیکا نسبت به نمایندگی:
-1-6 ارسال سفارشات نماینده حداکثر یک هفته پس از تاریخ سفارش.
-2-6 اعلام نام و مشخصات نماینده در سایت اینترنتی خود.
-3-6 عدم واگذاری نمایندگی و عدم فروش محصولات موضوع قرارداد، در حوزه )استان/ شهر( نماینده، در صورتی
که نماینده انحصاری باشد.
-4-6 ارجاع درخواستهای خرید مستقیم محصولات که از حوزه )استان/ شهر( نماینده به روبیکا میرسد، به وی
در صورتی که نماینده انحصاری باشد.
تبصره 4: در صورتیکه قبل از واگذاری نمایندگی انحصاری در یک حوزه، نمایندگی عادی به اشخاص دیگر
واگذار شده باشد، در هنگام عقد قرارداد موضوع به اطلاع نماینده انحصاری می رسد. به علاوه پس از اتمام قرارداد
نمایندگان عادی، نماینده انحصاری میتواند رأساً به آنها نمایندگی واگذار نماید.
-7 مدارک مورد نیاز:
-1-7 تکمیل و ارسال فرم مشخصات متقاضی.
-2-7 کپی کارت ملی، شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیر عامل شرکت و یا مدیر فروشگاه.
-3-7 کپی اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات برای شرکت و یا پروانه کسب برای فروشگاه.
-4-7 خلاصه رزومه کاری شرکت یا فروشکاه.